Til hovedmenyen Til hovedinnholdet Til tjenestemenyen Til forsiden
Livskraftig og levende
Landbruk

Vekstnytt uke 33

Landbruksrådgivningen Øst, Fylkesmannen i Hedmark og landbrukskontorene i Solør og Odal har ukentlige telefonmøter igjennom hele vekstsesongen hvor vi diskuterer faglige problemstillinger. Her kommer vekstnytt for uke 33:

Les mer: Vekstnytt uke 33

Vekstnytt uke 34

Landbruksrådgivningen Øst, Fylkesmannen i Hedmark og landbrukskontorene i Solør og Odal har ukentlige telefonmøter igjennom hele vekstsesongen hvor vi diskuterer faglige problemstillinger. Her kommer vekstnytt for uke 34:

Les mer: Vekstnytt uke 34

Søknadsfrist regionalt miljøtilskudd (RMP) er 1. oktober

Åker i stubbEnhet for landbruk og teknikk informerer om at søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd er 1. oktober. 

 

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her: www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Les mer: Søknadsfrist regionalt miljøtilskudd (RMP) er 1. oktober

Tomme brønner

Har brønnen din gått tom for vann? Kontakt Glåmdal brannvesen, Kongsvinger, tlf 417 96 110 eller Servicetorget, Grue rådhus, på tlf 62942000.
Her kan det gjøres avtale om å fylle opp medbrakte tanker uten kostnad - på brannstasjonen på Kongsvinger eller på Kirkenær.

Les mer: Tomme brønner

Presisering fra Landbruksministeren

Oppdatert informasjon pr 13. juli. Enhet for landbruk og teknikk informerer om at Mat- og landbruksministeren har sendt ut presisering av regelverket for de områdene som er rammet av den langvarige tørken.

Les mer: Presisering fra Landbruksministeren

Ny informasjon fra landbruksministeren angående situasjonen i landbruket

Å SÅ EN ETTERVEKST VIL I ÅR GI RETT TIL RMP–TILSKUDD
Landbruks- og matdepartementet har kommet med følgende presisering: De som tresker tidlig og sår en ettervekst som overvintrer i stubb, vil fortsatt være berettiget tilskudd til utsatt jordarbeiding under Regionalt miljøprogram.

Les mer: Ny informasjon fra landbruksministeren angående situasjonen i landbruket

Ny naturskadeordning

Er du rammet av en naturulykke? Det er nå statens naturskadeordning som gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom alminnelig privat forsikring.

Vedlegg:
FilBeskrivelseStørrelse
Last ned denne filen (Folder - Ny naturskadeordning fra 2017.pdf)Folder - Ny naturskadeordningNy naturskadeordning447 kB

Les mer: Ny naturskadeordning

Ny RMP for Hedmark

Ny forskrift i Hedmark - regionalt miljøprogram (RMP). Søknadsfrist 1. oktober.

Les mer: Ny RMP for Hedmark

Nye regler for bruk av plantevernmidler

Det er nå strengere krav enn tidligere til deg som vurderer å sprøyte med kjemiske plantevernmidler. 

Les mer: Nye regler for bruk av plantevernmidler

Avløpsslam

logo grue snes vler

Ved bruk av produkter med slam må foretaket senest to uker før første levering legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige, forurensningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken."( Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 25, 4. ledd). Meldingen skal sendes til Grue kommune, landbruksavdelingen, postboks 94, 2260 Kirkenær. Skjemaer som skal benyttes finner du nedenfor.

Meldeskjema som skal benyttes finner du her

Skjema for nabovarsel finner du her

Internkontrollskjema finner du her

Retningslinjer for behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven

Retningslinjer for behandling av saker etter jordloven av 12.05.1995. Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 06.02.17.

Retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven av 28.11.2003. Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 13.02.2012.

Driveplikt og jordleie

traktorFra 1. juli 2009 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret. Driveplikten fremgår av §8 i jordloven (lov av 12. mai 1995). Jordloven §8a gir hjemmel for dispensasjon fra driveplikten. 
 
Jordloven §8 slår fast at «jordbruksareal skal drivas». Som jordbruksareal regnes etter denne bestemmelsen fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definert i AR5, arealklassifiseringene fra Skog og landskap. Driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom. Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Nevner her noen av vilkårene:
  • det må inngås skriftlig leiekontrakt
  • leietiden kan ikke være kortere enn 10 år og kontrakten kan ikke sies opp før den tid
  • jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift
  • leieavtalen må sendes til kommunen
 Her kan du lese mer om hvilke vilkår og annet som gjelder.
                                                                                                                                                                                             
For ytterligere informasjon, ta kontakt med landbruksavdelingen på tlf 62942000 eller se Landbruks- og matdepartementets rundskriv

Skogoppsyn

 

Tjenesten omfatter
Skogoppsyn – generelt oppsyn i tråd med skoglovens intensjoner

Les mer: Skogoppsyn

Skogfond

Tjenesten omfatter
Bruk av skogfond

Les mer: Skogfond

Søknad om konsesjon

Tjenesten omfatter 
Søknad om konsesjon

Les mer: Søknad om konsesjon

Gjødslingsplan

Tjenesten omfatter
Utarbeiding av gjødslingsplaner.

Les mer: Gjødslingsplan

Plantevernmidler - spredning i skog

Tjenesten omfatter
Spredning av plantevernmidler i skog.

Les mer: Plantevernmidler - spredning i skog

Autorisasjonsbevis

Tjenesten omfatter
Autorisasjonsbevis for kjøp av plantevernmidler for alle brukere av plantevernmidler.

Les mer: Autorisasjonsbevis

Motorferdsel i utmark

Tjenesten omfatter
Motorferdsel i utmark og på islagte vatn.

Les mer: Motorferdsel i utmark

Til toppen